0 produktów


Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

08-500 Ryki

ul.Poniatowskiego 39
tel.883 939 937
tel/fax: 81 8651 513
kontakt@farbywarowny.pl

 • Skład budowlany

  08-500 Leopoldów

  ul.Ks.Drozdowskiego 27

  tel.:+48 537 780 790

  mail: leopoldow@farbywarowny.pl

 • Sklep

  tel: +48 883 939 937

  tel: +48 603 383 320

Regulamin

Regulamin w trakcie aktualizacji  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep www.farbywarowny.pl realizuje sprzedaż detaliczną i hurtową materiałów budowlanych (zwanych dalej również towarem) za pośrednictwem sieci Internet na podstawie zamówień składanych w sposób, o którym mowa w regulaminie.

 2. Sprzedaż odbywa się według regulaminu. Złożenie zamówienia w jednej z form określonych w regulaminie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

 3. Informacje zawarte na stronach serwisu, w szczególności materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

 4. Sklep www.farbywarowny.pl ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

 5. Mimo zachowania należytej staranności sklep www.farbywarowny.pl nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów, które nie mogą jednak być podstawą do zgłaszania roszczeń. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

 6. Konsument zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie rejestrowania w systemie i w trakcie składania zamówienia oraz do ich bieżącej aktualizacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 7. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.

8. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na podstawie regulaminu są: konsument oraz Farby Lakiery Piotr Warowny ul. Poniatowskiego 39, 08-500 Ryki, NIP: 716-259-03-66 tel.: 883 939 937, fax: 081 8651 513..

 11. Korzystanie z portalu www.farbywarowny.pl jest bezpłatne.

 12. Ilekroć jest mowa o rachunku bankowym www.farbywarowny.pl rozumie się przez to rachunek bankowy PKO BP 82 1020 3219 0000 9802 0116 7998

 

OFERTA

 

 1. Prezentowane materiały budowlane są fabrycznie nowe, posiadają wymagane prawem atesty, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową konsumentowi przysługują roszczenia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

 2. Wszystkie prezentowane ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT. Na zamawiany towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon.

 3. Sklep www.farbywarowny.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen prezentowanych towarów. Zastrzega również prawo do usuwania i dodawania prezentowanych towarów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

 4. Ceną obowiązującą konsumenta jest cena wynikająca z potwierdzenia przyjęcia zamówienia, powiększona o koszty transportu. Koszty transportu pokrywa konsument.

 5. W przypadku ewentualnej zmiany cen zamawianych towarów sklep www.farbywarowny.pl niezwłocznie powiadomi o tym konsumenta przed realizacją zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowej ceny na określony towar zamówienie nie będzie realizowane.

 

ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, w dowolnym dniu roku, poprzez wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go e-mailem. Każde zamówienie określa w szczególności asortyment, ilość, cenę, oczekiwany termin i miejsce dostawy, dane teleadresowe  i formalne konsumenta.

 2. W terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia może nastąpić jego weryfikacja dokonana telefonicznie bądź przez odpowiedź zwrotną na e-mail, obejmująca ustalenie:

a /miejsca i terminu dostawy;

b/ warunków i kosztów transportu;

c/ danych koniecznych do wystawienia niezbędnych dokumentów;

d/ okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia;

e/ danych kontaktowych.

Do okresu tego nie wlicza się sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Niemożność kontaktu z konsumentem anuluje zamówienie.

 3. Zamówienie złożone przez konsumenta traktowane jest jako oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia, jest dokonanie przez konsumenta przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówionego towaru  przelewem na rachunek bankowy lub wybranie formy płatności pobraniowej

5.Sklep www.farbywarowny.pl dopuszcza również odbiór osobisty..

6.Czas realizacji zamówienia obejmuje okres pomiędzy dokonaniem przedpłaty lub pobrania przez konsumenta, a momentem odbioru przesyłki, przy czym uwzględnia się tylko dni robocze. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu. W razie braku danego produktu konsument zostanie bezzwłocznie uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia. W takiej sytuacji konsument podejmuje decyzję, co do dalszego toku postępowania.

7. Sklep www.farbywarowny.pl zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji w razie nie ustalenia warunków, o których mowa w ustępie 2 lub z innej ważnej przyczyny.

8. W przypadku jakichkolwiek opóznień w realizacji zamówienia, klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

DOSTAWY

 

1. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju..

2. Dostawy realizuje sklep www.farbywarowny.pl za pomocą firmy kurierskiej na adres zamieszczony w formularzu zamówienia, w uzgodnionym terminie.

3.Termin dostawy określa firma kurierska

3. Transport na terenie Ryk przy zakupie powyżej 200zł gratis.

4. Zamówienia paletowe- transport do uzgodnienia.

5.Ceny przesyłek-patrz Wysyłka i Płatności-menu główne

6. Koszty dostawy pokrywa kupujący., według cen określonych w cenniku transportu. Zmiana warunków dostawy, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, z którą wiążą się dodatkowe koszty, obciąża konsumenta. W przypadku towarów o niestandardowych wymiarach koszt transportu będzie ustalany indywidualnie.

7. Faktura VAT zostanie dostarczona wraz z dostawą lub wysłoana zostanie do konsumenta  w terminie do 7 dni od dnia realizacji dostawy.

8.Termin dostawy ustalany jest z konsumentem. Konsument zobowiązany jest do odbioru towaru w określonym miejscu i czasie. Odbiór będzie dokonywany osobiście bądź przez upoważnioną osobę.

9. Odbiór przesyłki osoba upoważniona potwierdza na liście przewozowym lub dokumencie WZ. Z tą chwilą na konsumenta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub szkodzenia.

10. Odbierając towar konsument jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń oraz czy jej zawartość, ilość i jakość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niezgodności z zamówieniem konsument zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera protokołu szkody.

11. Rozładunku towaru konsument dokonuje we własnym zakresie.

12. W razie nieobecności osoby upoważnionej pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki. Konsument obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z sklep www.farbywarowny.pl bądź firmą kurierską. Koszty ponownej dostawy ponosi konsument.

13. Odbiór osobisty towaru jest możliwy po dokonaniu przelewu. Jako formę płatności wybieramy przelew lub płatność.

 

WARUNKI GWARANCJI, ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Wszystkie towary znajdujące się w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

 2. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpić od umowy, za zwrotem towaru bez podania przyczyn odstąpienia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówień indywidualnych),
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 3. Zwracany towar zostanie przyjęty, o ile będzie odesłany w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

 4. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać, na własny koszt, na adres wskazany przez sklep www.farbywarowny.pl. W celu uzyskania adresu zwrotu prosimy o kontakt e-mailowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, fakturę VAT oraz numer konta, na jaki należy zwrócić zapłatę. Sklep www.farbywarowny.pl w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do konsumenta listem poleconym. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni kalendarzowych, sklep www.farbywarowny.pl dokonuje zwrotu pieniędzy na konto konsumenta. Zwrot obejmuje wszystkie koszty poniesione przez klienta, łącznie z kosztami wysyłki.

 5. Odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru do sklep www.farbywarowny.pl w stanie nienaruszonym ponosi konsument.

 6. W przypadku niezgodności towaru z umową pismo określające przyczynę niezgodności oraz oczekiwania co do dalszego toku postępowania, należy odesłać na adres HURT-DETAL Farby Lakiery Piotr Warowny ul. Poniatowskiego 39, 08-500 Ryki. Konsumentowi przysługują roszczenia wynikające z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002r, w szczególności konsument ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep www.farbywarowny.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, konsument ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.


PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Konsument składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep www.farbywarowny.pl w celu realizacji zamówienia, obejmującej nawiązanie, zmianę, rozwiązanie umowy, jej wykonanie oraz rozliczenie transakcji.

 2. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep www.farbywarowny.pl w celach marketingowych, reklamy, badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników systemu - mających na celu polepszenie jakości świadczonych usług (informowanie o nowościach i promocjach). W razie braku takiej zgody konsumenta należy o tym poinformować sklep www.farbywarowny.pl przy składaniu zamówienia.

 3. Konsument wyraża zgodę na otrzymywanie od sklep www.farbywarowny.pl korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną oraz tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia. W razie braku takiej zgody konsumenta należy o tym poinformować sklep www.farbywarowny.pl przy składaniu zamówienia.

 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

 5. Dane osobowe użytkowników systemu są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 6. Sklep www.farbywarowny.pl zbiera i przetwarza elektronicznie wyłącznie te informacje o użytkownikach systemu, które są niezbędne do zrealizowania transakcji kupna-sprzedaży i dostawy zamówionych materiałów.

 7. Sklep www.farbywarowny.pl zabezpieczy dane osobowe konsumenta przed dostępem stron trzecich.

 8. Konsument ma prawo wglądu do informacji o sobie i może żądać usunięcia lub korekty tych informacji w każdym momencie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sklep www.farbywarowny.pl oświadcza, że materiały informacyjne i dokumentacje techniczne opublikowane w serwisie zostały przygotowane z należytą starannością zawodową. Publikowane informacje pochodzą z materiałów otrzymanych od producentów i innych dystrybutorów odpowiednich produktów oferowanych w serwisie.

 2. Sklep www.farbywarowny.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i przydatność publikowanych informacji. Całą odpowiedzialność za konsekwencje gospodarczego wykorzystania dostarczonych informacji oraz zakupionych materiałów budowlanych przejmuje na siebie konsument.

 3. Sklep www.farbywarowny.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z serwisu, ani za szkody wynikłe z wykorzystania zakupionych materiałów budowlanych.

 

PRAWA AUTORSKIE. ZNAKI TOWAROWE

 

 1.Strona internetowa www.farbywarowny.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszystkie prawa do projektu i zawartości strony, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęciowych oraz ich ułożenia i sposobu prezentacji są chronione i stanowią własność intelektualną firmy FARBY LAKIERY PIOTR WAROWNY w Rykach, w szczególności przedmiot majątkowych praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych.

 2. Korzystanie z serwisu jest dopuszczalne w zakresie w nim określonym, pod warunkiem nie naruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z FARBY LAKIERY PIOTR WAROWNY w Rykach.

 3. Słowno-graficzny znak towarowy sklep www.farbywarowny.pl oraz logo FARBY LAKIERY PIOTR WAROWNY w Rykach są znakami zarejestrowanymi na rzecz FARBY LAKIERY PIOTR WAROWNY w Rykach  w Urzędzie Patentowym i są chronione prawem.

 4. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie w/w znaków towarowych, bez pisemnej zgody FARBY LAKIERY PIOTR WAROWNY w Rykach stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 2. W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie użytkownikom systemu odbywać się będzie poprzez umieszczenie zaktualizowanej treści regulaminu na stronach serwisu.            

 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny w Lublinie.